Radu-Gadu 2.4

Source:RNS::

Radu-Gadu jest pierwszym i jedynym w pe³ni funkcjonalnym klientem Gadu-Gadu dla palmtopów z systemem Palm OS.
Z Radu-Gadu mo¿esz korzystaæ po po³¹czeniu siê palmtopa z Internetem:

- u¿ywaj¹c palmofonu typu Treo.
- za pomoc¹ WiFi w domu lub na mieœcie.
- kabelkiem, podczerwieni¹ lub bluetooth-em - do komórki.
- u¿ywaj¹c modemu do³¹czanego do palmtopa.
- kabelkiem, podczerwieni¹ lub bluetooth-em do PC.Wtyczki do Radu-Gadu - znacznie rozszerzaj¹ mo¿liwoœci programu:
- Radu-Gadu Katalog - dodaje obs³ugê Katalogu Publicznego
- Radu-Gadu Sygna³y - rozszerza opcje okienka "Opcje - Sygna³y"
- Radu-Gadu Bitmapy - dodaje ikony w wysokiej rozdzielczoœci

i inne...

Last Updated:2009-12-16 00:00:00
License:Freeware
File size:0.1MB
Screenshot:Not Available
OS:Palm OS 3.0

Related Downloads